DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sunoco LP

Sunoco LP (NYSE: SUN) is a master limited partnership that operates 1,355 convenience stores and retail fuel sites and distributes motor fuel to 7,825 convenience stores, independent dealers, commercial customers and distributors located in 30 states.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sunoco LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SUN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials