DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Superior Industries International

Superior Industries, headquartered in Southfield, Michigan, is one of the world's largest OEM suppliers of aluminum wheels for the automotive industry.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Superior Industries International

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SUP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods