DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SolarWinds Inc

SolarWinds, Inc. designs, develops, markets, sells, and supports enterprise-class information technology (IT) and infrastructure management software to IT and DevOps professionals in various organizations worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SolarWinds Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SWI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology