DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Stanley Black & Decker Inc.

Stanley Black & Decker, an S&P 500 company, is a diversified global provider of hand tools, power tools and related accessories, mechanical access solutions and electronic security solutions, engineered fastening systems, and more.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Stanley Black & Decker Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SWK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Machine Tools & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods