DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Standex International Corp.

Standex International is a diversified manufacturing company with operations in five product segments: Food Service Equipment Group, Air Distribution Products Group, Engineering Technologies Group, Engraving Group and Electronics and Hydraulics Group.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Standex International Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SXI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment & Components

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods