DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Stryker Corporation

Stryker Corporation, together with its subsidiaries, operates as a medical technology company. The company operates in three segments: Reconstructive, MedSurg, and Neurotechnology and Spine

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Stryker Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SYK

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Instruments & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare