DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Syngenta AG

Syngenta AG, an agribusiness company, engages in the discovery, development, manufacture, and marketing of a range of products designed to enhance crop yields and food quality worldwide

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Syngenta AG

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SYT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Agricultural Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials