DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sysco Corp.

Sysco Corporation, through its subsidiaries, engages in the marketing and distribution of a range of food and related products primarily to the foodservice or food-away-from-home industry.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sysco Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SYY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Food Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services