DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Telephone & Data Systems Inc.

Telephone and Data Systems, Inc., a diversified telecommunications service company, provides wireless and wireline telecommunications services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Telephone & Data Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TDS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Wireless Communications

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology