DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Tidewater Inc.

Tidewater Inc. provides offshore service vessels and marine support services to the offshore energy industry through the operation of a fleet of marine service vessels.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tidewater Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TDW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Services