DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tredegar Corporation

Tredegar Corporation manufactures and sells plastic films and aluminum extrusions worldwide

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tredegar Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Conglomerates

LĨNH VỰC / SECTOR
Conglomerates