DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Triumph Group, Inc.

Triumph Group, Inc. engages in the design, engineering, manufacture, repair, overhaul, and distribution of aerostructures, aircraft components, accessories, subassemblies, and systems worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Triumph Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TGI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods