DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners is one of the world’s largest independent owners and operators of LNG carriers, providing LNG, LPG and crude oil marine transportation services primarily under long-term, fixed-rate charter contracts through its interests in 50 LNG carriers (including 18 newbuildings), 30 LPG/Multigas carriers (including four newbuildings) and five conventional tankers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Teekay LNG Partners L.P.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TGP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Shipping

LĨNH VỰC / SECTOR
Services