DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The Hanover Insurance Group, Inc.

The Hanover Insurance Group, Inc. is the holding company for several property and casualty insurance companies, which together constitute one of the largest insurance businesses in the United States. The company provides exceptional insurance solutions in a dynamic world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Hanover Insurance Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
THG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial