DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Thor Industries Inc.

Thor Industries Inc. manufactures and sells a range of recreation vehicles and small and mid-size buses, as well as related parts and accessories in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Thor Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
THO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Recreational Vehicles

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods