DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Timken Co.

The Timken Company develops, manufactures, markets, and sells anti-friction bearings and related products and steel products primarily in the United States and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Timken Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TKR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Machine Tools & Accessories

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods