DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của TransMontaigne Partners L.P.

TransMontaigne Partners L.P. operates as a terminaling and transportation company. It provides integrated terminaling, storage, transportation, and related services for customers engaged in distributing and marketing light refined petroleum products, heavy refined petroleum products, crude oil, chemicals, fertilizers, and other liquid products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
TransMontaigne Partners L.P.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TLP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials