DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Toyota Motor Corp.

Toyota Motor Corporation engages in the design, manufacture, assembly, and sale of passenger cars, minivans, and commercial vehicles.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Toyota Motor Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Manufacturers - Major

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods