DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Thermo Fisher Scientific, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. is the world leader in serving science, with revenues of $18 billion and more than 55,000 employees globally. Thier mission is to enable their customers to make the world healthier, cleaner and safer.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Thermo Fisher Scientific, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TMO

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Instruments & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare