DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tompkins Financial Corporation

Tompkins Financial Corporation Tompkins Trust Company, The Bank of Castile, and The Mahopac National Bank, provides banking and financial services to individuals, corporations, and other business clients in New York.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tompkins Financial Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TMP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial