DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của TOTAL S.A.

TOTAL S.A. operates as an integrated oil and gas company worldwide. The company operates in three segments: Upstream, Downstream, and Chemicals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
TOTAL S.A.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TOT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Major Integrated Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials