DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tutor Perini Corporation

Tutor Perini Corporation is a leading civil and building construction company offering diversified general contracting and design-build services to private clients and public agencies throughout the world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tutor Perini Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TPC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Heavy Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods