DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Tootsie Roll Industries, Inc.

Tootsie Roll Industries, Inc. engages in the manufacture and sale of confectionery products primarily in the United States and Mexico. It primarily offers candy products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tootsie Roll Industries, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Confectioners

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods