DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Tejon Ranch Co.

Tejon Ranch Co. engages in the real estate development and agribusiness business activities in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tejon Ranch Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial