DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Trex Co. Inc.

Trex Company, Inc. manufactures and distributes wood/plastic composite products, and related accessories primarily for the residential and commercial decking and railing applications in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Trex Co. Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TREX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
General Building Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods