DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Trinity Industries Inc.

Trinity Industries, Inc. provides products and services to the industrial, energy, transportation, and construction sectors primarily in the United States, Canada, Mexico, the United Kingdom, Singapore, and Sweden.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Trinity Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services