DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Turquoise Hill Resources

Turquoise Hill Resources (NYSE, NASDAQ & TSX: TRQ) is an international mining company whose primary operation is its 66% interest in the Oyu Tolgoi copper-gold-silver mine in southern Mongolia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Turquoise Hill Resources

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRQ

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials