DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Trimas Corporation

TriMas Corporation designs, manufactures, and distributes various products for commercial, industrial, and consumer markets worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Trimas Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment & Components

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods