DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của The Travelers Companies, Inc.

The Travelers Companies, Inc. provides various commercial and personal property and casualty insurance products and services to businesses, government units, associations, and individuals primarily in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
The Travelers Companies, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial