DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Tyson Foods, Inc.

Tyson Foods, Inc. engages in the production, distribution, and marketing of chicken, beef, pork, and prepared food products, as well as related allied products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tyson Foods, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TSN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Meat Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods