DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Total System Services Inc.

TSYS® (NYSE: TSS) is a leading global payments provider, offering seamless, secure and innovative solutions across the payments spectrum - from issuer processing and merchant acquiring to prepaid program management.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Total System Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TSS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial