DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của TETRA Technologies Inc.

TETRA Technologies, Inc. operates as a diversified oil and gas services company.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
TETRA Technologies Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TTI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials