DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Textron Inc.

Textron Inc. operates in the aircraft, defense, automobile, industrial, and finance businesses worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Textron Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TXT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods