DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Under Armour Inc.

Under Armour, Inc. develops, markets, and distributes performance apparel, footwear, and accessories for men, women, and youth worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Under Armour Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UAA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods