DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United Continental Holdings

United Airlines and United Express operate an average of 5,000 flights a day to 336 airports across six continents. In 2015, United and United Express operated more than 1.5 million flights carrying more than 140 million customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United Continental Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UAL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Major Airlines

LĨNH VỰC / SECTOR
Services