DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United State Antimony

US Antimony is a growing, vertically-integrated natural resource company that has production and diversified operations in precious metals, zeolite and antimony.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United State Antimony

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UAMY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials