DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Urstadt Biddle Properties Inc.

Urstadt Biddle Properties, Inc., a real estate investment trust (REIT), engages in the acquisition, ownership, and management of commercial real estate properties in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Urstadt Biddle Properties Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UBA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Retail

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial