DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của UBS AG

UBS AG, a financial services firm, provides wealth management, asset management, and investment banking products and services to private, corporate, and institutional clients worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
UBS AG

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UBS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Foreign Money Center Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial