DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Urban Edge Properties

Urban Edge Properties is a NYSE-listed real estate investment trust focused on managing, developing, redeveloping and acquiring retail real estate in urban communities, primarily in the New York metropolitan region. Urban Edge owns 86 properties totaling 15.2 million square feet of gross leasable area.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Urban Edge Properties

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Real Estate Development

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial