DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Unifi, Inc.

Unifi, Inc. produces and processes polyester and nylon yarns. The company provides partially oriented, textured, dyed, twisted, and beamed yarns, as well as textured nylon and covered spandex products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Unifi, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UFI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Textile Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods