DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của UGI Corporation

UGI Corporation distributes and markets energy products and related services in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
UGI Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UGI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities