DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Universal Health Services Inc.

Universal Health Services, Inc. owns and operates acute care hospitals, behavioral health centers, surgical hospitals, ambulatory surgery centers, and radiation oncology centers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Universal Health Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UHS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Hospitals

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare