DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Unisys Corporation

Unisys Corporation operates as an information technology (IT) company worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Unisys Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UIS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Information Technology Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology