DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United Micro Electronics Corp.

United Microelectronics Corporation operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, Japan, Singapore, North America, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United Micro Electronics Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UMC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor Equipment & Materials

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology