DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của UniFirst Corporation

UniFirst Corporation provides workplace uniforms and protective work wear clothing in the United States, Canada, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
UniFirst Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UNF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods