DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của UnitedHealth Group Inc.

UnitedHealth Group Incorporated operates as a diversified health and well-being company in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
UnitedHealth Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UNH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Health Care Plans

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare