DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, provides rail transportation services in North America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Union Pacific Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UNP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services