DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ultra Petroleum Corp.

Ultra Petroleum Corp., an independent oil and gas company, engages in the acquisition, exploration, development, production, and operation of oil and natural gas properties in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ultra Petroleum Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UPL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials