DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United Parcel Service, Inc

United Parcel Service, Inc., a package delivery company, provides transportation, logistics, and financial services in the United States and internationally. It operates in three segments: U.S. Domestic Package, International Package, and Supply Chain & Freight. The U.S. Domestic Package segment is involved in the time-definite delivery of letters, documents, and packages in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United Parcel Service, Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UPS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Air Delivery & Freight Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services