DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United Rentals, Inc.

United Rentals, Inc. operates as an equipment rental company in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United Rentals, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
URI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services